1. Avtalen 

Disse vilkårene gjelder for leie av parkeringsplass(er) gjennom Dpark AS til privat- og bedriftskunder. Vilkårene består av generelle vilkår som gjelder for utleie av parkeringsplass gjennom Dpark AS. 

2. Avtalens varighet 

Denne avtalen løper inntil en av partene sier den opp. Begge parter kan, uten nærmere begrunnelse si opp avtalen. Avtalen skal sies opp skriftlig eller per mail og oppsigelsestiden er 3 måneder, beregnet fra den første i påfølgende måned. P-kortet(ne) skal sendes Dpark AS/legges i en av våre postkasser i et av våre p-hus, ved opphør av leieavtalen. Disse befinner seg på parkeringsplan 1. Ved mislighold fra leietakers side vedrørende parkeringsreglement eller manglende betaling innen forfallsdato, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel fra utleier. 

3. Leiesum / betaling 

Leie faktureres forskuddsvis per kvartal; jan-mars, apr-juni, juli-sept & okt-des.  Leiesum kan justeres av utleier med tre måneders varsel.

Dersom ikke leiesummen er innbetalt etter de frister som fremkommer på fakturaen, kan avtalen sies opp med 14 dagers varsel.  Parkering etter denne dato, vil kunne medføre utstedelse av kontrollavgift, og eventuelt borttauing. 

4. Ansvarsforhold 

Parkering skjer på eget ansvar. Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller noen form for skade som måtte bli påført leietakers kjøretøy. 

5. Parkeringsplassen / P-kortet

Leietaker har ikke rett til å overdra denne avtale, eller til å fremleie parkeringsplassen(e). 

Parkeringsplassen kan ikke benyttes til andre formål enn biloppstilling. Bilvask, service, reparasjoner mv er ikke tillatt. Kjøretøy skal være i kjørbar stand med gyldig kjennemerke. Leietaker plikter å overholde de ordensregler som måtte bli fastsatt av utleier samt gjeldende parkeringsforskrifter. Vilkår for parkering står på utleiers nettsider samt på eget skilt i hver etasje.

Til hver parkeringsplass mottar leietaker ett P-kort. P-kortet er kun gyldig for det parkeringsområdet /etasje det er utstedt til. Dersom P-kortet går tapt må dette meldes Drammen Parkering KF straks. Leietaker må betale for utstedelse av nytt ( ev;  for tiden kr 500,- per tapt kort ).

Leietakers rett til parkering er betinget av at P-kortet ligger godt synlig for kontroll. Hvis P-kortet ikke ligger godt synlig bak kjøretøyets frontrute, kan leietaker bli ilagt kontrollsanksjon.

Dpark AS kan sperre parkeringsplassene uten varsel for vedlikehold, reparasjonsarbeid eller at andre forhold tilsier dette, mot å stille andre plasser i det aktuelle p-huset til disposisjon. 

6. Force Majeure

Denne avtale bortfaller med øyeblikkelig virkning dersom garasjeanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter utenfor utleiers kontroll. Leietaker kan ikke kreve noen form for erstatning ved bortfall av avtalen i henhold til dette punkt. Det kan heller ikke kreves refusjon av innbetalt forskuddsleie.

tips

Betaling med mobiltelefonen

Dersom man ønsker å slippe å bruke mynt eller bankkort, kan man velge mellom to ulike appleverandører. Disse er Parklink og Easypark.

 

Besøksadresse
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Telefon 32 04 68 00
Send e-post

Postadresse:
Wergelandsgate 13
3019 Drammen

Om D-park
Kontakt